Κυαξάρης τῷ Κύρῳ χαίρειν

This composition was written the week of July 23, 2022 for Seumas Macdonald’s “Greek 283” Prose Composition class. I highly recommend all of Seumas’ courses. The assignment for the week was to choose a letter from the Classical Greek corpus and to write a response to it in the style of the original author. This letter responds to the one written by Cyrus to Cyaxares in Cyropaideia IV.v.27-33.

Κυαξάρης τῷ Κύρῳ χαίρειν. ὡς μὲν ταῦτα ἃ πεποίηκάς ἐστι κακά, σὺ μάλιστα οἶσθα, ὅπως δὲ βέλτιστα παύσασθαι πείσῃ, οὐκ οἶδα. Καίπερ οὐδείς, ὅταν ἐχθρῶν κρατῇ, τότε ἔρημος φίλων γενόμενος, ἀλλὰ μέντοι σὺ κεκράτηκας πάντων τῶν ἐχθρῶν, ἐγώ δ´οὐδένος.

οἱ δ´ ἀπελαύνοντες μήκιστον τοὺς ἐχθροὺς παρέχοιεν ἂν μᾶλλον τὴν ἀσφαλείαν, ἀλλ´ οἱ ἐγγυτάτοι τὴν φιλίαν. Σκέψαι οὖν ὁπόσῳ πόρρω ἀπέχετε, τοσούτῳ τὸ στράτευμα βούλεται εἶναι σοῖ μᾶλλον ἢ μοῖ. 

Ὅσους δὲ πεῖσαι ἐδύνασο, ἔδωκα, οἰόμενος τότε ἐν κινδύνῳ καθιστάμενος ὑπὸ σοῦ ἐγγὺς ὄντος, ἀλλὰ μὴν οἶδα νῦν γε ὑπὸ σοῦ ἀπέχοντος πόρρω μέτα τοῦ στρατεύματος.

τὸ γὰρ στράτευμα μου ἔκλεψας, συμμάχους δὲ παρά με ἤγειρας, τὸ δ´ ἐκ Πέρσων, ὡς ἀναγκάζωμαι, ἐπέστειλας.

ὁρῶν ἐμαυτὸν ἐλαττούμενον ἄμα τῇ χώρᾳ αὐξανομένῃ, κελεύων εἰς τέλος μηκέτι ἀτιμάζειν τῆς ἀρχής, καὶ βουλόμενος μόνον σῴζειν τὴν φιλίαν πρός με σοῦ τε καὶ τῶν ἐμῶν ὑπηκόων – τοιγαροῦν νῦν ἀπειλεῖς μοι τολμῶν χρῆσθαι τῷ ἐκ Πέρσων στρατεύματι καὶ τῷ ἐμῷ. 

Εἴθε μήποτε ὠφελήσειάς μοι, ἀλλ´ ὠφελήσαιμί σοι. 

Βάλλ´ εἰς κόρακας

Leave a Reply